Meny

PERRINA CONSTRUCTION CO

16 januari, 2018 - keepall

PERRINA CONSTRUCTION CO

Överdomstolsdockettarket, de avtalsmaterial och lagmemorandumet fastställer följande obestridda processuella händelser. Den 15 december 2005 tjänstgjorde tredje parten, Perrina Construction Company, Frederick Perrault med ett ändrat klagomål från tredje part. Mr Perrault överlämnade det till hans advokat Daniel P. Murphy den 16 december. Advokat Murphy rådde med sin klient, granskade dokument och kommunicerade med motstående rådgivare. Han började förbereda ett svar. Han ställde in datumet för inlämning av svaret den 5 januari 2006. Den faktiska tidsfristen var 3 januari eller 4 april.

Den 4 januari 2006 lämnade advokatbyrån Perrina Construction en inlämningsansökan i högsta domstolen. Begäran uppkommer under Mass. R. Civ. S. 55 (a). Counsel för Perinna Construction uttryckte inte uttryckligen eller åberopar regeln. Faktum är att Perrina Construction sökte en standard på den tjugonde dagen från tjänstetiden. Observera att den 20-dagars mellantiden inkluderade jul- och nyårssäsongen.

Också den 5 januari skickade advokat Murphy Frederick Perraults svar till domstolen. Det verkar ha kommit den 6 januari, fredag. På måndagen den 9 januari returnerade kontorist det till sitt kontor med meddelande om standard.

Den 9 eller 10 januari kallade advokat Murphy råd till Perrina Construction Company och begärde ett samtycke till att standardet skulle avlägsnas. Den 10 januari rådde Perrina för advokat Murphy per telefonsamtal med telefonsamtal att de inte skulle samtycka till ett förslag om att ta bort standarden.

Därför har advokat Murphy lämnat in en formell handling till domstolen. Hans totala rörelsepapper består av (1) en rörelse mindre än en sida; (2) ett stödjande lag om sex sidor som exakt sammanfattar standarderna för diskretionär ersättning för att standardavvikelsen ska avlägsnas med lämpliga citat samt sammanfattande ansvarsfullt ansvarsfullt skydd av Perrault till tredje partens klagomål för Perrina Construction Company, (3) en tvåsidig stödjande avfattning från Perrault med en bilaga av elva sidor av avtalshandlingar; och (4) en tvåsidig förklaring från advokat Murphy med ett bifogat sexsidigt förslag till svar på Perrina-klagomålet.

Rådgivare för Perrina Construction Company har lämnat in en tre sidors motstånd mot rörelsen för att ta bort standard och har bifogat 35 sidor av kontraktsmaterial och kopior av sina tidigare inlagor. Oppositionen behandlar inte specifika de särskilda försvar som tagits upp i det föreslagna svaret och i advokatfirman Murphy-memorandum (påståenden om ersättning och ersättning av kontraktsavtal och självförsvarande beteende från Perrina Construction Company). Argumentets motståndsdel består av ett enda klimatförklaring som på grundval av tidigare handlingar bestrider Perrault-saken att han har ett förtjänstfullt försvar mot Perrina-patentkraven och att Perrina inte kommer att drabbas av om standarden avlägsnas.

Till stöd för avlägsnandet av 55 (a) standard diskuterar advokat Murphy noggrant standarderna för befrielse från en standardbedömning enligt Mass. R. Civ. S. 60 (b). Under det ledande beslutet som tolkar och tillämpar 60 (b) (1), Berube mot McKesson Wine Spirits Company, 7 Mass. App. Ct. 420, 430 431 (1979) kommer rörelsesdomaren att undersöka flera praktiska, rationella kriterier. De innefattar (1) snabbheten av den försummade partens försök att söka borttagning; (2) Tillkännagivandet av uttalandet genom en förklaring eller på annat sätt av en respektabel ställning för bedömning vid återtagande till åtgärden. (3) tidpunkten för det försummande beteendet som antingen tidigt i rättegången eller sent i rättegången; (4) det försumliga beteendet som en medvetet utvalt taktik eller uppförandekod; (5) ansvaret för bristande beteende i antingen advokaten (mindre allvarlig) eller kunden (allvarligare): och (6) graden av eventuella fördomar till motparten. Sedan Berube-beslutet 1979 har Massachusetts appellationsdomstolar bekräftat och tillämpat kriterierna med påminnelsen att lagen starkt gynnar disposition av ärenden på deras meriter snarare än som vanligt. Se Clamp All Corporation v. Foresta, 53 Mass. App. Ct. 795, 806 809 (2002); Broome v. Broome, 40 Mass. App. Ct. 148, 153 (1996); Scannell v. Ed. Ferreirinka och Irmao, LDA Lewis David och Anthony, 23 Mass. App. Ct. 465, 470 (1987); och Henderson v. D 15 Mass. App. Ct. 413, 425 (1983). I synnerhet har besluten om 60 (b) en tendens att betona hur snabbt den misstänkta partens reaktion är. de otänkliga fördelarna med sin ställning i rättstvisterna och graden av fördomar mot motståndaren. Typiskt respekterar besluten standarden för snabbhet som finns i regel 60 b. Det kräver att motioner för att avstå från misstag, oavsiktlighet, överraskning eller ursäktlig försumlighet, kommer mer än ett år efter domen, order eller förfarande ingicks eller togs. Observera att vi här handlar om en oavsiktlig tardiness av en dag.

Dessa standarder har utvecklats enligt regel 60 b. De gäller att ta bort en standardbedömning. Här behandlar vi en preliminär standard som införts enligt regel 55a. Denna standard av standard gäller endast om en initial misslyckande eller på annat sätt försvaras enligt civilrättsliga regler. Om försummelsen inte kvarstår skulle sökanden fortsätta att söka en standardbedömning enligt regel 55 b. Här avancerade tredjepartsägaren Perrina Construction Company aldrig vidare till det andra steget.

Vidare, om Perrina Construction inte hade fått en responsiv Gå Ner I Vikt Snabbt inlaga eller en rörelse och om den hade nått en 55 b-dom, skulle de styrande normerna för avlägsnande av domen härröra från en regel 55 c. I denna bestämmelse anges att domstolen, med anledning av orsaken, kan Gå Ner I Vikt På En Vecka upphäva intrångsföreläggande och, om en dom har inkommit, kan likaledes säga upp den i enlighet med regel 60 b. De beslut som gäller 55 c anger att orsaksmetoden är mer lindrig än standarden för ursäktlig försummelse enligt regel 60 b (1). och att rörelsens domare bör undersöka 55 (c) rörelsen för borttagning mot bakgrund av det antal förseningar som orsakas av standardvärdet, orsaken till standardvärdet och fördelarna med den misslyckade partens position. Se Bissanti Design / Build Group v. McClay, 32 Mass. App. Ct. 469, 470 (1992); Cicchese v. Cape Time Corporation, 28 Mass. App. Ct. 72, 75 (1989). Dessa beslut visar att den 55 (c) misstänkte parten bör agera snabbt och borde stödja sitt förslag med en förklaring som redogör för orsakerna till misstanken och om dess ställning vid borttagandet. Den djupa preferensen för bedömning av meriterna och aversionen för disposition som standard förblir. Scannell, 23 Mass. App. Ct. 465, 470.

Dessa generösa standarder enligt regel 55 c är vettiga. Ett preliminärt misslyckande under 55 (a) eller till och med 55 (b) i det tidiga skedet av tvister kommer att bli vanligare och mer förklarlig (ofta på grund av svaranden oerfarenhet med tvister eller emotionellt motstånd mot tvister) och mindre skadlig för motparten (på grund av det mindre beloppet eller investeringen av tid, ansträngning och kostnad i de tidiga stadierna av tvister) än en sen rättegång upphör av en part.

Det är uppenbart att, i det här fallet, enligt normerna i antingen regel 60 b eller de mer lämpliga och eftergivna kriterierna i regel 55 c, tredje partens svarande Perrault har rätt till befrielse. Hans advokat (1) reagerade omedelbart till nyheten om standarden; (2) presenterade ett väsentligt defensivt ställning och (3) påförde inte motparten någon fördom. Detta avsnitt illustrerar ett oerhört brott mot dessa professionella och kulturella Går Man Ner I Vikt värderingar. Rådgivare för Perrina Construction Company, ett stort bolag i Boston, har engagerat sig i en medelhög och spännande taktik. Det har förlorat tiden och ansträngningen hos en motsatta advokat som övar i ett litet kontor. Det har förlorat tid och ansträngning hos överdomstolen. Om man skulle dramatisera den offentliga värsta bilden av den samtidiga litigatorn skulle den utnyttja det nuvarande scenariot där ett stort företag upphandlar en momentan standard och sedan stonewalls mot dess borttagning i fullständig uteslutning av bokstaven och syftet med de styrande rättsliga normerna. Prestationen av Perrina-advokaterna skulle vara en rik grist för en modern Dickens kvarn.

Denna cyniska shenanigan kommer att pröva ett pris från sina utövare. Domstolen kommer att underhålla ett förslag till tilldelning av avgifter och kostnader från advokat Murphy. Han kommer att arkivera och betjäna den ansökan, med stöd av en verifierad produktisering av avgifter och kostnader, inom tio dagar efter det att den nuvarande ordningen har kommit in. Från datumet för tjänsten kommer råd för Perrina Construction att ha sju dagar för arkivering och service av eventuella motsatta papper.

Domstolen kommer att höra den ansökan den 15 mars 2006. Advokat Murphy kommer att delta. Domstolen beställer alla tre advokater vars namn förekommer på Perrina Construction Company motstånd mot borttagande av misstankar för att delta i den förhandlingen. Närvaro är inte valfri. Alla tre advokaterna ska delta.